Étkezés

TÁJÉKOZTATÓ
Csekkes fizetés – tájékoztató
Csekkes fizetés – nyilatkozat
Ügyfélfogadás rendje 2020.11.12-től
Intézkedési terv 2020.10.01-től
Intézkedési terv
Étkezési tájékoztató – 2020/2021
Étkezési nyilatkozat – 2020/2021
Étkezési ügyintéző elérhetősége

Hiányzás, betegség esetén az étkezést előző nap 15 óráig lehet lemondani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Étlap

A nagyításhoz kattintson a képre!

Ebédelési rend
A díjfizetés rendje
Étkezési Facebook-csoport
Díjfizetési időpontok
Térítési díjak

A térítési díjak Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017. (III.7.) önkormányzati rendelete alapján az általános iskolai térítési díjak 2017. április 1-jétől a következőképpen alakulnak (bruttó árak, 1 napra): Tízórai: 101,60 Ft / Ebéd: 368,30 Ft / Uzsonna: 88,90 Ft

Igényelhető kedvezmények köre

A normatív kedvezményt az alábbi jogosultságokkal és mértékben lehet igénybe venni:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:  100 %, az RGYVK-t megállapító, 3 hónapnál nem régebbi határozat ellenében,
  • nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülők: 100 %, a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének – a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. melléklet szerinti – igazolása ellenében,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után: 50 %, tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló 3 hónapnál nem régebbi határozat másolata, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolás, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata, illetve fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata ellenében,
  • három vagy többgyermekes családban élő gyermekek után: 50 %, ez esetben elegendő a nyilatkozat kitöltése és a gyermekek számáról szóló kitöltött adatlap csatolása (figyelembe vehető a 18 év alatti; a 25 év alatti, nappali rendszerű köznevelési-, felsőoktatási- vagy felnőttképzési intézményveb tanuló; életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek; kivéve, a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az igazolásokat kérjük a NYILATKOZAT-hoz csatolni.
A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosultság igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.
Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen iskolában azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás. 

Az egyedi térítési díjtámogatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a folyósítás szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az egyedi térítési díjtámogatás adható a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Időtartama: a polgármester az egyedi térítési díjtámogatást a tanévre, nevelési évre állapítja meg. A tanév, nevelési év közben benyújtott igények elbírálása esetén az egyedi térítési díjtámogatást szeptember 30-ig történő benyújtás esetén szeptember 1. napjától, szeptember hónapot követő benyújtás esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani. Védelembe vett gyermek esetében, a jogosultság kezdő napja a védelembe vételi határozat dátuma, a jogosultság megszüntetésének időpontja a tanév, illetve nevelési év vége vagy a védelembe vételt megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napja. 

Az egyedi térítési díjtámogatás folyósítása: a megállapított települési egyedi térítési díjtámogatás összege az ellátást biztosító intézmény részére kerül átutalásra, kivéve a nem intézményben étkező ételallergiás gyermek esetén, ez estben a megállapított támogatás összege az ételallergiás gyermeket nevelő szülő, gondviselő részére kerül kiutalásra.

Kérelem benyújtása: Az egyedi térítési díjtámogatás iránti kérelmek benyújtására szeptember 1. napjától a következő év május 31. napjáig van lehetőség. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1., Tel.: 56 / 503-581, 582, 583, 584; ügyfélfogadás: H: 13:00-16:00, Sz: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00), illetve a Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.). A kitöltött kérelem év közben folyamatosan – a szükséges igazolásokkal felszerelve – Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 3. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, gyermek elhelyezéséről szóló jegyzőkönyvet, bírósági végzést, stb.)

Tájékoztató és igénylőlap egyedi térítésidíj-kedvezményhez
Iskolagyümölcs
Iskolatej
Büfé

Iskolánkban 2019. február 21-től a büfét a Rob-Cartell Kft. üzemelteti. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7-12 óra.