Étkezés

Étlap
Hirdetmény

Tisztelt Szülők!

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás 2021. november 15-től az alábbiak szerint működik:

 • Az Intézményszolgálat székhelyén található pénztár működése 2021. november 15-től szünetel, készpénzes, bankkártyás befizetésre így ettől a naptól már nincs lehetőség.  
 • Személyes ügyintézésre kizárólag előzetes telefonos bejelentkezés illetve időpontegyeztetés után az egyeztetett időpontban van lehetőség. Ehhez keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon.
 • A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat postai úton, vagy az Intézményszolgálat székhelyén a földszinten elhelyezett dobozba, vagy elektronikus úton az étkezési ügyintézők e-mailcímére akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon vagy az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
 • Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat postai úton vagy az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a földszinten elhelyezett dobozba várjuk.
 • Étkezést lemondani továbbra is a megszokott módon írásban, később bizonyítható módon az étkezési ügyintézőknél lehet.
 • Az Intézményszolgálat székhelyén az épületbe belépni és ott tartózkodni kizárólag az orrot  és a szájat egyaránt elfedő maszkban lehet.
 • Kérjük, hogy személyes ügyintézéshez saját tollat magukkal hozni szíveskedjenek.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt
igazgató

Dokumentumok
Hirdetmény
Étkezési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató
Étkezés típus módosítása minden hónap első napjától
Étkezés végleges lemondása
Kedvezmény változása
Fizetési mód változtatása – csekkes fizetésre
Fizetési mód változtatása – átutalásos fizetésre
Elektronikus számla igénylése
Étkezési ügyintéző elérhetősége

Hiányzás, betegség esetén az étkezést előző nap 15 óráig lehet lemondani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Étkezési Facebook-csoport
Ebédelési rend
Térítési díjak

A térítési díjak Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017. (III.7.) önkormányzati rendelete alapján az általános iskolai térítési díjak 2017. április 1-jétől a következőképpen alakulnak (bruttó árak, 1 napra): Tízórai: 101,60 Ft / Ebéd: 368,30 Ft / Uzsonna: 88,90 Ft

Igényelhető kedvezmények köre

A normatív kedvezményt az alábbi jogosultságokkal és mértékben lehet igénybe venni:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:  100 %, az RGYVK-t megállapító, 3 hónapnál nem régebbi határozat ellenében,
 • nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülők: 100 %, a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének – a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. melléklet szerinti – igazolása ellenében,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után: 50 %, tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló 3 hónapnál nem régebbi határozat másolata, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolás, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata, illetve fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata ellenében,
 • három vagy többgyermekes családban élő gyermekek után: 50 %, ez esetben elegendő a nyilatkozat kitöltése és a gyermekek számáról szóló kitöltött adatlap csatolása (figyelembe vehető a 18 év alatti; a 25 év alatti, nappali rendszerű köznevelési-, felsőoktatási- vagy felnőttképzési intézményveb tanuló; életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek; kivéve, a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az igazolásokat kérjük a NYILATKOZAT-hoz csatolni.
A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosultság igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.
Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen iskolában azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás. 

Az egyedi térítési díjtámogatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a folyósítás szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az egyedi térítési díjtámogatás adható a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Időtartama: a polgármester az egyedi térítési díjtámogatást a tanévre, nevelési évre állapítja meg. A tanév, nevelési év közben benyújtott igények elbírálása esetén az egyedi térítési díjtámogatást szeptember 30-ig történő benyújtás esetén szeptember 1. napjától, szeptember hónapot követő benyújtás esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani. Védelembe vett gyermek esetében, a jogosultság kezdő napja a védelembe vételi határozat dátuma, a jogosultság megszüntetésének időpontja a tanév, illetve nevelési év vége vagy a védelembe vételt megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napja. 

Az egyedi térítési díjtámogatás folyósítása: a megállapított települési egyedi térítési díjtámogatás összege az ellátást biztosító intézmény részére kerül átutalásra, kivéve a nem intézményben étkező ételallergiás gyermek esetén, ez estben a megállapított támogatás összege az ételallergiás gyermeket nevelő szülő, gondviselő részére kerül kiutalásra.

Kérelem benyújtása: Az egyedi térítési díjtámogatás iránti kérelmek benyújtására szeptember 1. napjától a következő év május 31. napjáig van lehetőség. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1., Tel.: 56 / 503-581, 582, 583, 584; ügyfélfogadás: H: 13:00-16:00, Sz: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00), illetve a Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.). A kitöltött kérelem év közben folyamatosan – a szükséges igazolásokkal felszerelve – Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 3. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, gyermek elhelyezéséről szóló jegyzőkönyvet, bírósági végzést, stb.)

Tájékoztató és igénylőlap egyedi térítésidíj-kedvezményhez
Iskolagyümölcs

A 2021/ 2022-es tanévben az iskolagyümölcsöt a Szatmári Ízek Kft. szállítja.

Iskolatej

A 2021/ 2022-es tanévben az iskolagyümölcsöt Boros Zsolt e.v. szállítja.

Büfé

Iskolánkban 2019. február 21-től a büfét a Rob-Cartell Kft. üzemelteti. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7-12 óra.