Étkezés

Nyilatkozatok a koronavírus miatti munkarend idejére
Tájékoztató
Étkezési nyilatkozat
Étkezési nyilatkozat

Az Intézményszolgálat pénztárában újra van lehetőség a a térítési díjak befizetésére készpénzzel és bankkártyával.

A pénztár nyitva: hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: zárva

Étkezési ügyintéző elérhetősége

Hiányzás, betegség esetén az étkezést előző nap 15 óráig lehet lemondani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Étlap
Ebédelési rend
A díjfizetés rendje

Az étkezési díjak kiegyenlítése utólagosan, a ténylegesen elfogyasztott étkezések után történik, a tárgyhavi étkezési díj befizetése a következő hónapban esedékes.

A fizetés történhet készpénzben, átutalással illetve csoportos díjbeszedéssel. A fizetési módról a NYILATKOZAT-on kell a szülőnek döntenie. 

Átutalásos fizetési mód választása esetén a NYILATKOZAT-on kérjük a számlázási név és cím megadását (ez fog szerepelni a számlán), a bankszámla számát (a befizetések beazonosításának megkönnyítésére), valamint a postázási nevet és címet (erre a névre és címre küldjük meg havonta a kiállított számlát.) A számlát minden esetben postai úton megküldjük. Az étkezési számlák átutalásánál a következő, OTP Bank Nyrt. által vezetett számlára utaljanak: 11745004 – 15577362

Csoportos beszedési megbízás választása esetén kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:

  • amennyiben korábban már kötött megállapodást az Intézményszolgálattal az érintett tanuló étkezési térítési díjának csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, a NYILATKOZAT-on elegendő megadnia a tanuló ügyfél azonosítóját, melyet a megállapodás mellékletében talál meg. 
  • amennyiben nem kötött még megállapodást az Intézményszolgálattal az érintett tanuló étkezési térítési díjának csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, akkor kérem, hogy keresse az étkezéssel foglalkozó ügyintézőt, és igényelje tőle a szükséges nyomtatványokat. A megállapodás nyomtatványt 2 példányban kitöltve, aláírva, postai úton, vagy az étkezési ügyintéző munkatárson keresztül vissza kell juttatni az Intézményszolgálathoz. Az Intézményszolgálat a tanulónak ügyfélazonosítót ad, az azonosítót beírja a Megállapodás mindkét példányára, a Megállapodást aláírásokkal látja el, majd egy példányt visszajuttat Önnek. Ezt követően Önnek fel kell hatalmaznia a bankját, hogy az Intézményszolgálattól érkező követeléseket teljesítse. Ezt személyesen intézheti a bankjánál, vagy banktól függően elektronikusan a bank internetes felületén (netbank) keresztül. Az ügyintézéshez szüksége lesz a Megállapodásban feltüntetett ügyfélazonosítóra. Mindaddig, amíg az Intézményszolgálattól a Megállapodást aláírva nem kapta vissza, a banki ügyintézést nem tudja lebonyolítani. A térítési díjról szóló számlát minden hónapban postai úton juttatjuk el Önnek.

Készpénzes befizetés választása esetén az iskolában előre meghirdetett étkezési térítési díj befizetési napokon az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére lehet befizetni a díjakat.

A befizetési napoktól eltérő napokon Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. I. emelet) is be lehet fizetni. Pénztári órák: hétfőtől–csütörtökig 8.00–15.30. A térítési díj befizetéséről a befizető minden esetben a befizetés helyszínén, a befizetés időpontjában számlát kap.

Étkezési Facebook-csoport
Díjbefizetési időpontok

A koronavírus-járvány miatt a készpénzes ebédbefizetés szünetel! Az átutalás részleteivel kapcsolatban kérjük, keressék intézményünk étkezési ügyintézőjét a fenti elérhetőségeken!

Térítési díjak

A térítési díjak Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017. (III.7.) önkormányzati rendelete alapján az általános iskolai térítési díjak 2017. április 1-jétől a következőképpen alakulnak (bruttó árak, 1 napra): Tízórai: 101,60 Ft / Ebéd: 368,30 Ft / Uzsonna: 88,90 Ft

Igényelhető kedvezmények köre

A normatív kedvezményt az alábbi jogosultságokkal és mértékben lehet igénybe venni:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:  100 %, az RGYVK-t megállapító, 3 hónapnál nem régebbi határozat ellenében,
  • nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülők: 100 %, a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének – a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. melléklet szerinti – igazolása ellenében,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után: 50 %, tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló 3 hónapnál nem régebbi határozat másolata, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolás, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata, illetve fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata ellenében,
  • három vagy többgyermekes családban élő gyermekek után: 50 %, ez esetben elegendő a nyilatkozat kitöltése és a gyermekek számáról szóló kitöltött adatlap csatolása (figyelembe vehető a 18 év alatti; a 25 év alatti, nappali rendszerű köznevelési-, felsőoktatási- vagy felnőttképzési intézményveb tanuló; életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek; kivéve, a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az igazolásokat kérjük a NYILATKOZAT-hoz csatolni.
A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosultság igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.
Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen iskolában azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás. 

Tájékoztató letöltése (2020/2021)
Nyilatkozat letöltése (2020/2021)

Az egyedi térítési díjtámogatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a folyósítás szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az egyedi térítési díjtámogatás adható a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Időtartama: a polgármester az egyedi térítési díjtámogatást a tanévre, nevelési évre állapítja meg. A tanév, nevelési év közben benyújtott igények elbírálása esetén az egyedi térítési díjtámogatást szeptember 30-ig történő benyújtás esetén szeptember 1. napjától, szeptember hónapot követő benyújtás esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani. Védelembe vett gyermek esetében, a jogosultság kezdő napja a védelembe vételi határozat dátuma, a jogosultság megszüntetésének időpontja a tanév, illetve nevelési év vége vagy a védelembe vételt megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napja. 

Az egyedi térítési díjtámogatás folyósítása: a megállapított települési egyedi térítési díjtámogatás összege az ellátást biztosító intézmény részére kerül átutalásra, kivéve a nem intézményben étkező ételallergiás gyermek esetén, ez estben a megállapított támogatás összege az ételallergiás gyermeket nevelő szülő, gondviselő részére kerül kiutalásra.

Kérelem benyújtása: Az egyedi térítési díjtámogatás iránti kérelmek benyújtására szeptember 1. napjától a következő év május 31. napjáig van lehetőség. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1., Tel.: 56 / 503-581, 582, 583, 584; ügyfélfogadás: H: 13:00-16:00, Sz: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00), illetve a Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.). A kitöltött kérelem év közben folyamatosan – a szükséges igazolásokkal felszerelve – Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 3. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, gyermek elhelyezéséről szóló jegyzőkönyvet, bírósági végzést, stb.)

Tájékoztató és igénylőlap egyedi térítésidíj-kedvezményhez
Iskolagyümölcs

A 2019 / 2020-as tanévben iskolánkba a Vega-Ház Kft. szállít gyümölcs- és zöldségféléket  illetve gyümölcslevet 1-6. évfolyamos tanulóink részére.

Iskolatej

A 2019 / 2020-as tanévben iskolánkba Boros Zsolt egyéni vállalkozó szállít tejet, kakaót és gyümölcsjoghurtot 1-8. évfolyamos tanulóink részére.

Büfé

Iskolánkban 2019. február 21-től a büfét a Rob-Cartell Kft. üzemelteti. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7-12 óra.