Étkezés

Étlap
A díjfizetés rendje

Az étkezési díjak kiegyenlítése utólagosan, a ténylegesen elfogyasztott étkezések után történik, a tárgyhavi étkezési díj befizetése a következő hónapban esedékes.

A jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében nem tudunk utólag elfogadni kedvezményes igazolásokat. Kedvezményt adott hónapra addig tudjuk figyelembe venni, amíg a számla el nem készül. A számla elkészítését követően a kedvezményt már csak a következő étkezési hónap számlájában tudjuk figyelembe venni.

Hiányzás, betegség esetén az étkezést előző nap 15 óráig lehet lemondani az 56 / 511-056 és a 20 / 576-20-64 telefonszámokon.

A fizetés történhet készpénzben vagy átutalással. A fizetési módról a NYILATKOZAT-on kell a szülőnek döntenie.
Átutalásos fizetési mód választása esetén a NYILATKOZAT-on kérjük a számlázási név és cím megadását (ez fog szerepelni a számlán), a bankszámla számát (a befizetések beazonosításának megkönnyítésére), valamint a postázási nevet és címet (erre a névre és címre küldjük meg havonta a kiállított számlát.) A számlát minden esetben postai úton megküldjük. Az étkezési számlák átutalásánál a következő, OTP Bank Nyrt. által vezetett számlára utaljanak: 11745004 – 15577362

Készpénzes befizetés választása esetén az iskolában előre meghirdetett étkezési térítési díj befizetési napokon az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére lehet befizetni a díjakat. A befizetési napoktól eltérő napokon Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. I. emelet) is be lehet fizetni. Pénztári órák: hétfőtől–csütörtökig 8.00–15.30. A térítési díj befizetéséről a befizető minden esetben a befizetés helyszínén, a befizetés időpontjában számlát kap.

Étkezési Facebook-csoport
A díjfizetés időpontjai

2018. október havi díjak befizetése:
2018. november 19-20. (hétfő, kedd) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2018. november 27. (kedd) 7:00 – 14:00

2018. november havi díjak befizetése:
2018. december 10-11. (hétfő, kedd) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2018. december 18. (kedd) 7:00 – 14:00

2018. december havi díjak befizetése:
2019. január 21-22. (hétfő, kedd) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2019. január 29. (kedd) 7:00 – 14:00

2019. január havi díjak befizetése:
2019. február 18-19. (hétfő, kedd) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2019. február 26. (kedd) 7:00 – 14:00

2019. február havi díjak befizetése:
2019. március 18-19. (hétfő, kedd) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2019. március 26. (kedd) 7:00 – 14:00

2019. március havi díjak befizetése:
2019. április 15-16. (hétfő, kedd) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2019. április 25. (csütörtök) 7:00 – 14:00

2019. április havi díjak befizetése:
2019. május 20-21. (hétfő, kedd) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2019. május 28. (kedd) 7:00 – 14:00

2019. május-június havi díjak befizetése:
2019. június 05-06. (szerda, csütörtök) 7:00 – 16:30
Pótbefizetés:
2019. június 12. (kedd) 7:00 – 14:00

Az időpontokról az Eseménynaptárban és a főoldalon is tájékoztatást adunk.

Térítési díjak

A térítési díjak Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017. (III.7.) önkormányzati rendelete alapján az általános iskolai térítési díjak 2017. április 1-jétől a következőképpen alakulnak (bruttó árak, 1 napra): Tízórai: 101,60 Ft / Ebéd: 368,30 Ft / Uzsonna: 88,90 Ft

Igényelhető kedvezmények köre

A normatív kedvezményt az alábbi jogosultságokkal és mértékben lehet igénybe venni:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:  100 %, az RGYVK-t megállapító, 3 hónapnál nem régebbi határozat ellenében,
  • nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülők: 100 %, a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének – a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. melléklet szerinti – igazolása ellenében,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után: 50 %, tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló 3 hónapnál nem régebbi határozat másolata, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolás, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata, illetve fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolata ellenében,
  • három vagy többgyermekes családban élő gyermekek után: 50 %, ez esetben elegendő a nyilatkozat kitöltése és a gyermekek számáról szóló kitöltött adatlap csatolása (figyelembe vehető a 18 év alatti; a 25 év alatti, nappali rendszerű köznevelési-, felsőoktatási- vagy felnőttképzési intézményveb tanuló; életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek; kivéve, a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet).

Az igazolásokat kérjük a NYILATKOZAT-hoz csatolni.
A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosultság igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.
Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen iskolában azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás. 

Igénylőlap és nyilatkozat letöltése (2 pld.-os csomag)

Az egyedi térítési díjtámogatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a folyósítás szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az egyedi térítési díjtámogatás adható a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át (78 375 Ft-ot).

Mértéke a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes, normatív kedvezménnyel csökkentett intézményi térítési díj:

  • 50%-a, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft-ot),
  • 25%-a, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft-ot).
  • 100%-a, ha a gyámhatóság a gyermeket védelembe vette és a szülőt kötelezte arra, hogy gyermeke folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

Időtartama: a polgármester az egyedi térítési díjtámogatást a tanévre, nevelési évre állapítja meg. A tanév, nevelési év közben benyújtott igények elbírálása esetén az egyedi térítési díjtámogatást szeptember 30-ig történő benyújtás esetén szeptember 1. napjától, szeptember hónapot követő benyújtás esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani. Védelembe vett gyermek esetében, a jogosultság kezdő napja a védelembe vételi határozat dátuma, a jogosultság megszüntetésének időpontja a tanév, illetve nevelési év vége vagy a védelembe vételt megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napja. 

Az egyedi térítési díjtámogatás folyósítása: a megállapított települési egyedi térítési díjtámogatás összege az ellátást biztosító intézmény részére kerül átutalásra, kivéve a nem intézményben étkező ételallergiás gyermek esetén, ez estben a megállapított támogatás összege az ételallergiás gyermeket nevelő szülő, gondviselő részére kerül kiutalásra.

Kérelem benyújtása: Az egyedi térítési díjtámogatás iránti kérelmek benyújtására szeptember 1. napjától a következő év május 31. napjáig van lehetőség. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1., Tel.: 56 / 503-581, 582, 583, 584; ügyfélfogadás: H: 13:00-16:00, Sz: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00), illetve a Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.). A kitöltött kérelem év közben folyamatosan – a szükséges igazolásokkal felszerelve – Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 3. oldalán felsorolt igazolásokat (jövedelemigazolást, gyermek elhelyezéséről szóló jegyzőkönyvet, bírósági végzést, stb.)

Tájékoztató és igénylőlap egyedi térítésidíj-kedvezményhez
Iskolagyümölcs

A 2018 / 2019-es tanévben iskolánkba a Szatmári Ízek Kft. szállít gyümölcs- és zöldségféléket (alma, körte, répa…) illetve gyümölcslevet 1-6. évfolyamos tanulóink részére.

 

Iskolatej

A 2018 / 2019-es tanévben iskolánkba a Happy Tejtermék Kft. szállít tejet, kakaót és gyümölcsjoghurtot 1-8. évfolyamos tanulóink részére.

 

Büfé

Iskolánkban 2019. február 21-től a büfét a Rob-Cartell Kft. üzemelteti. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7-12 óra.