Beiskolázás

Intézménybemutatás (2021/2022)

Bemutatkozó PowerPoint prezentációnk
Felújított épületünk

Iskolánk Szolnok általános iskoláinak egyik legrégebbike, idén, 2021-ben ünnepli fennállásának 123. évfordulóját.
Épülete Szolnok központi részén, a Tisza-parthoz közel fekszik. Az 1913-ban, Rerrich Béla tervei alapján épült szecessziós stílusú ingatlant 2017 februárja és 2018 augusztusa között a TOP 6.5.1-15 kódú,  “A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat keretein belül elnyert összegből, továbbá a Szolnoki Tankerületi Központ és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagi hozzájárulásával felújították.

A projekt magába foglalta az energetikai hálózat korszerűsítését, saját kazán és napelemek beépítését, a nyílászárók cseréjét, az intézmény akadálymentesítését, a vizesblokkok felújítását, a folyosók padlóburkolatának cseréjét, a tantermek új falburkolatát, lift beépítését – mindezt a műemléki jelleg megőrzése mellett.

Képzési profilunk

Nevelő-oktató munkánk elsődleges célkitűzése, hogy tanulóink korszerű, használható tudásra tegyenek szert, mely erős alapot biztosít további tanulmányaik során, emellett fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek személyiségét, erkölcsi fejlődését, testi-lelki egészségüket is pozitív irányba mozdítsuk elő.

Ennek érdekében ötvözzük a modern kor által támasztott igényeknek megfelelő tudásanyagot a változatos mozgásfomák biztosításának lehetőségével és a művészeti foglalkozások széles palettájával.

Iskolánkban 1. évfolyamtól oktatunk idegen nyelvet (angol vagy német), az angol nyelvet felső tagozaton tudásszint-alapú hármas csoportbontásban tanítjuk.

5-8. évfolyamon a matematikát szintén tudásszint-alapú hármas csoportbontásban oktatjuk.

Alsó tagozaton órakeretbe illesztett, és meghívott előadók által szervezett drámapedagógiai foglalkozásokat tartunk.

A mindennapos testnevelés biztosításának keretein belül tanulóink 1-2. évfolyamon a testnevelési órakeret terhére heti 2 órában úszásoktatáson vehetnek részt a Liget Termálstrand és Élményfürdőben. Az oktatást a Szolnoki Vízilabda Sport Club oktatói tartják (térítésköteles). Másik lehetőség a társastánc-foglalkozással történő kiváltás, melyet a SZILVER Táncsport Egyesület oktatója által tart (díjmentes). Az egyik lehetőséget sem választó tanulók ebben a 2 órában a testnevelők által tartott labdás készségfejlesztő foglalkozáson vesznek részt. A fennmaradó heti 3 órában minden tanulónak közös testnevelésóra kerül megtartásra.

A társastánc-foglalkozásokkal való testnevelésóra-kiváltási lehetőség a felsőbb évfolyamokon is rendelkezésre áll.

A Belső Gondozói Rendszer segítségével biztosítjuk tanulóink, fejlődésének folyamatos nyomon követését, biztosítjuk esélyegyenlőségüket, integrált nevelésüket-oktatásukat, a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételüket.

Iskolai szervezésű és külső partnereink által tartott tanórán kívüli foglalkozások is széles körben elérhetőek. Ezek magukba foglalnak többek között tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket (magyar, matematika, rajz, üvegfestés), játékos testnevelési foglalkozásokat, énekkart; illetve hangszeres és szolfézsoktatást (az Ádám Jenő Zeneiskola szervezésében), angolnyelv-oktatást (az Oxford Nyelviskola szervezésében).

Diáksportegyesületünk szervezésében játékos sportfoglalkozás, kölyökatlétika, asztalitenisz, labdarúgás és röplabda is választható délutáni foglalkozásként.

Az iskolai élet azonban nem lenne teljes rendezvényeink nélkül. Talán a legismeretbb a városi szintű, „Belvárosi Napok” elnevezésű programsorozatunk, melyet iskolánk alapításának 100. évfordulójának tiszteletére alapítottunk. Ennek keretében minden évben egy hét a vetélkedőkről szól. Négy nap a sportversenyeké (tűzharc, röplabda, streetball), míg egy nap a szellemi és művészeti megmérettetésé (matematika-, fogalmazó- és rajzverseny).

Szintén hagyománnyá vált az országos mintaprojektté minősített “EGÉSZség-MÁSképp” elnevezésű egészségnapunk, melyen pedagógusok, gyerekek, szülők és külső partnerek közösen élik át az egészséges életmód vidám, kreatív megélését amellett, hogy megtanulnak figyelmet fordítani fogyatékkal élő embertársainkra is.

Iskolánk egyaránt fontosnak tartja a hazafias nevelést, az egészséges magyarságtudat kialakítását; illetve más kultúrák megismerését, tiszteletét is. Ennek érdekében a projekt indulásától kezdve részt veszünk hetedikeseinkkel a Határtalanul! programban, meglátogattuk Kárpátalja, Erdély és Délvidék magyarlakta területeit, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a megismert gyerekekkel, pedagógusokkal; az átélt élményeket előadások és témanap keretében megosztjuk az alsóbb évfolyamosokkal. Rendszeresen megemlékezünk történelmünk jeles és megrendítő eseményeiről, híres szülötteinkről, ennek elemei többek között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett “Márciusi Hét” című irodalmi-, zenei- és rajzverseny, vagy a Költészet Napja tiszteletére rendezett versolvasó délután. 

Az ünnepkörökhöz kapcsolódva rendezvényeinken megjelenítjük tanított nyelveink, az angol és német nyelvterületén honos szokásokat, illetve testvériskolai és diákcsere-programokban veszünk részt az Erasmus+ program keretében, jelenleg spanyol és finn partnerekkel, külföldi diákönkénteseket fogadunk.

Igyekszünk minden kínálkozó pályázati lehetőséget megragadni, hogy ezek segítségével is emelhessük az oktatás színvonalát. Ezek keretében sikerült többek között könyvtárunk fejlesztése (mely immáron 10 ezer kötetes), számítógépek és digitális oktatástechnikai eszközök (ennek köszönhetően 2 informatikai szaktanterem modern PC-kkel, valamennyi tanteremben projektor, 8 teremben interaktív tábla áll rendelkezésre); játékok, sporteszközök beszerzése; továbbá különféle zenés, művészeti és történelmi előadássorozatok megtartása intézményünkben. Jelenleg is részt veszünk a Szülő-Suli, a Kíváncsiak Klubja és a  Boldog Iskola programokban.

Pedagógiai munkánk hatékonyságát igazolják tanulóink kiemelkedő eredményei a megyei, országos és nemzetközi tanulmányi- és sportversenyeken, az intézmény tanulmányi mutatói és átlag feletti kompetenciamérés-eredményei, illetve továbbtanulási mutatóink (a hosszútávú trend alapján tanulóink kétharmada sikeresen felvételizik gimnáziumi képzésre).